ಹದಿವಯಸ್ಸಿನವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ.