ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೃಷ್ಟಿನಾ? ವಿಕಾಸನಾ?

ಕಾರ್ಬನ್‌- ಒಂದು ಅದ್ಭುತ

ಜೀವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೇಕೆ?