ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ

ಬೈಬಲ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಹುದು?

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೈಬಲನ್ನು ದೇವರೇ ಬರೆಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು.

ಬೈಬಲ್‌ ಓಬೀರಾಯನ ಕಾಲದ್ದಾ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆಯಾ?

ಬೈಬಲ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.