ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 16: ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು

ಪಾಠ 16: ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು

ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲೆಬ್‌ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಿ.