ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 29: ದೀನತೆ ತೋರಿಸಿ

ಪಾಠ 29: ದೀನತೆ ತೋರಿಸಿ

ಯೆಹೋವನು ದೀನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ! ನೀನು ದೀನನಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?