ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಕಥೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ PDFನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಬಲ್‌ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬೈಬಲ್‌ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ.

 

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.