ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಅಧ್ಯಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡಲು ಹೇಳಿ.

 

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.