ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು? (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನನಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲು ಬೈಬಲ್‌ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.