ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಭೂಮಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ

ಈ ಲೋಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ.