ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಭೂಮಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?—ಭಾಗ 1

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಲೋಕದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.