ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಬೈಬಲ್‌—ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ—ಭಾಗ 2

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಭರವಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.