ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ಪ್ರಿಯ ಜನರಿಗಿರುವ ನಿಜ ನಿರೀಕ್ಷೆ (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ದುಃಖಿಸುವುದು ಸಹಜ, ಅಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.