ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದರೇನು? (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದೆ? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ? ಬೈಬಲ್‌ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.