ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದರೇನು? (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವರು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.