ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 19ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂದರೇನು? ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ?