ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ?

ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವೇನು?—ಭಾಗ 2

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.