ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ? (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿವೇಕ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.