ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ? (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಬೈಬಲ್‌ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.