ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರು ಒಪ್ಪುವ ಆರಾಧನೆ (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕಾ? ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆರಾಧಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನಾ?