ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರು ಒಪ್ಪುವ ಆರಾಧನೆ (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೋ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?