ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.