ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ (ಭಾಗ 3)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ? ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?