ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ನಾವು “ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ” ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೊ? (ಭಾಗ 2)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ‘ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ’ ಆಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತಾ? ಯಾವ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.