ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? (ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು)

ಆತ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಧ (ಭಾಗ 1)

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ದೇವದೂತರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.