ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

How to Pray

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ನಾವು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾ?

ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.