ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ! ಹೇಗೆ?

ಹಣವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ‘ನಾವು ಮಿತಿಮೀರಿ ಖರ್ಚುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವಾ’ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ.