ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ವಿವಾಹ

Keys to Success

ಸುಖೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆಡೆಗೆ ನೋಡಿ

ಸರಳವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು.

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

Iಮದುವೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಂಗರಿನಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ?

ಬಾಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು—ನಿಷ್ಠೆ

ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮಾತ್ರನಾ?

ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಮಾರ್ಗ—ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Problems and Solutions

ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊ0ದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದಿರಲು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನವೂ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬಲ್ಲದು.

ಸಂಗಾತಿಯ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾದಾಗ

‘ನಾನು ಪೂರ್ವ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ’ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯಾ?

ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರೆ

ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿರಬೇಕಾ?

Separation and Divorce

ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ಅಲೆಗಳೆದ್ದಾಗ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಸಾಗರವಾಗಿರದೆ ಬಂದೀಖಾನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಐದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು.