ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಾಚರಣೆ

ಇದು ಪ್ರೀತಿನಾ? ಆಕರ್ಷಣೆನಾ?

ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಯಾವುದು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ?

ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.