ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಾರರು

ಎಲಿಯಾಸ್‌ ಹಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೀಬ್ರು ಬೈಬಲ್‌ಗಳು

16ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಲಿಯಾಸ್‌ ಹಟರ್‌ರವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಎರಡು ಹೀಬ್ರು ಬೈಬಲುಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದವು.