ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳು

ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋ ತತ್ವಗಳು

ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟ 5 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ನಿಖರವಾಗಿದೆಯಾ?

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?

‘ಪವಿತ್ರ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು’ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ-ರೋಮನ್ನರಿಗೆ 3:2

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೈಬಲನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು?

ಎಲಿಯಾಸ್‌ ಹಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೀಬ್ರು ಬೈಬಲ್‌ಗಳು

16ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಲಿಯಾಸ್‌ ಹಟರ್‌ರವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಎರಡು ಹೀಬ್ರು ಬೈಬಲುಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದವು.