ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲಿನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು

ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸುರುಳಿಯನ್ನು “ಬಿಚ್ಚಲಾಯಿತು”

1970​ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಏನ್‌ ಗೆಡೀ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತ್ರೀಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?