ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲಿನ ಇತಿಹಾಸ

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಹುದು?

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೈಬಲನ್ನು ದೇವರೇ ಬರೆಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು.