ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಮೇ 2017

ಮೇ 22-28

ಯೆರೆಮೀಯ 44-48

ಮೇ 22-28
 • ಗೀತೆ 70 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3  ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಮಹಾಪದವಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 45:2, 3—ಬಾರೂಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು (jr-E 104-105 ¶4-6)

  • ಯೆರೆ 45:4, 5ಎ—ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯಿಂದ ಬಾರೂಕನನ್ನು ತಿದ್ದಿದನು (jr-E 103 ¶2)

  • ಯೆರೆ 45:5ಬಿ—ಬಾರೂಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 16 7/15 ಪು. 8, ಪ್ಯಾ. 6)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 48:13—ಮೋವಾಬ್ಯರು “ಕೆಮೋಷಿನಿಂದ ಆಶಾಭಂಗಪಡುವರು” ಏಕೆ? (it-1-E 430)

  • ಯೆರೆ 48:42—ಮೋವಾಬಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆ? (it-2-E 422 ¶2)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆರೆ 47:1-7

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಸುಖೀ ಸಂಸಾರ—ಪುನರ್ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಸುಖೀ ಸಂಸಾರ—ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗೆ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) “ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ” ಪು. 228, ಪ್ಯಾ. 9-10—ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಚುಟುಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ