ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾರ್ಚ್ 13-19

ಯೆರೆಮೀಯ 5-7

ಮಾರ್ಚ್ 13-19
 • ಗೀತೆ 66 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 6:13-15—ಯೆರೆಮೀಯ ಜನಾಂಗದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಯಲುಪಡಿಸಿದನು (w88-E 4/1 11-12 ¶7-8)

  • ಯೆರೆ 7:1-7—ಯೆಹೋವನು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು (w88-E 4/1 12 ¶9-10)

  • ಯೆರೆ 7:8-15—ಯೆಹೋವನು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಭಾವಿಸಿದರು (jr-E 21 ¶12)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 6:16—ತನ್ನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 05 11/1 ಪು. 23, ಪ್ಯಾ. 11)

  • ಯೆರೆ 6:22, 23—“ಬಡಗಲಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಹುದು? (w88-E 4/1 13 ¶15)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆರೆ 5:26–6:5

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) T-36 (ಮೊದಲನೇ ನಿರೂಪಣೆ)—ಪುನರ್ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) T-36 (ಮೊದಲನೇ ನಿರೂಪಣೆ)—“ಯೋಚಿಸಿ” ಎಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ.

 • ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಪಾಠ 1—ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ