• ಗೀತೆ 131 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಎಸ್ತೇರಳು ಯೆಹೋವನ ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೈದಳು”: (10 ನಿ.)

  • ಎಸ್ತೇ 8:3, 4—ಎಸ್ತೇರಳು ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದಳು (ಅನುಕರಿಸಿ ಪು. 164-165, ಪ್ಯಾ. 24-25; w86-E 3/15 25 ¶9)

  • ಎಸ್ತೇ 8:5—ಎಸ್ತೇರಳು ಅಹಷ್ವೇರೋಷನ ಬಳಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಳು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 3/1 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 8)

  • ಎಸ್ತೇ 8:17—ಅನೇಕರು ಯೆಹೂದಿ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾದರು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 3/1 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 3)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಎಸ್ತೇ 8:1, 2—ಬೆನ್ಯಾಮೀನನು ‘ಕೊಳ್ಳೆಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವನು’ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿದ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತು? (ಅನುಕರಿಸಿ ಪು. 164, ಚೌಕ; w12-E 1/1 29 ಚೌಕ)

  • ಎಸ್ತೇ 9:10, 15, 16—ಸುಲಿಗೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 3/1 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: ಎಸ್ತೇ 8:1-9 (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 • ಗೀತೆ 118

 • ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ”: (15 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪುನರಭಿನಯಿಸಿ.

 • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: ಬೈಬಲ್‌ ಕಥೆಗಳು, ಕಥೆ 104 (30 ನಿ.)

 • ಇಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುನ್ನೋಟ (3 ನಿ.)

 • ಗೀತೆ 27 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ