ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಮಾರ್ಚ್ 2016

ಮಾರ್ಚ್ 28-ಏಪ್ರಿಲ್‌ 3

ಯೋಬ 11–15

ಮಾರ್ಚ್ 28-ಏಪ್ರಿಲ್‌ 3
 • ಗೀತೆ 111 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೋಬನಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು”: (10 ನಿ.)

  • ಯೋಬ 14:1, 2—ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಬ ಹೇಳಿದ್ದನು (w15-E 3/1 3; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 ಅಕ್ಟೋ-ಡಿಸೆಂ ಪು. 5 ಪ್ಯಾ. 1; w08-E 3/1 3 ¶3)

  • ಯೋಬ 14:13-15ಎ—ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು (w15-E 8/1 5; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 14 ಏಪ್ರಿ-ಜೂನ್‌ ಪು. 7 ಪ್ಯಾ. 4; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂ ಪು. 10 ಪ್ಯಾ. 2-4; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 3/15 ಪು. 14 ಪ್ಯಾ. 9, 10)

  • ಯೋಬ 14:15ಬಿ—ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆರಾಧಕರನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತಾನೆ (w15-E 8/1 7 ¶3; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 14 6/15 ಪು. 14 ಪ್ಯಾ. 12; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂ ಪು. 10 ಪ್ಯಾ. 3-6)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೋಬ 12:12—ಯುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧರಿಗಿದೆ ಯಾಕೆ? (ಎಚ್ಚರ! 99 9/8 ಪು. 11, ಚೌಕ; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 14 1/15 ಪು. 23, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಯೋಬ 15:27—‘ಯೋಬನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಎಲೀಫಜನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? (it-1-E 802 ¶4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: ಯೋಬ 14:1-22 (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ