• ಗೀತೆ 20 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಕೆಲವರ ಕೈಯಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಉಣಿಸಿದನು”: (10 ನಿ.)

  • ಮತ್ತಾ 14:16, 17—ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೀನು ಇತ್ತು (w13 7/15 ಪುಟ 15 ಪ್ಯಾರ 2)

  • ಮತ್ತಾ 14:18, 19—ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿದನು (w13 7/15 ಪುಟ 15 ಪ್ಯಾರ 3)

  • ಮತ್ತಾ 14:20, 21—ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು (“ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ” ಮತ್ತಾ 14:21ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ; w13 7/15 ಪುಟ 15 ಪ್ಯಾರ 1)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಮತ್ತಾ 15:7-9—ನಾವು ಕಪಟತನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ? (“ಕಪಟಿಗಳು” ಮತ್ತಾ 15:7ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

  • ಮತ್ತಾ 15:26—‘ನಾಯಿಮರಿಗಳು’ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥವೇನಾಗಿತ್ತು? (“ಮಕ್ಕಳು...ನಾಯಿಮರಿಗಳು” ಮತ್ತಾ 15:26ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಮತ್ತಾ 15:1-20

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

 • ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ: (5 ನಿ.) ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಚರ್ಚಿಸಿ.

 • ಭಾಷಣ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) w15 9/15 ಪುಟ 16-17 ಪ್ಯಾರ 14-17—ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 • ಗೀತೆ 89

 • ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣಗೆಳೆತನ ಮಾಡೋಣ: (7 ನಿ.) ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ: ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅವರಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿಯಬಹುದು?

 • ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ’: (8 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ಹೆತ್ತವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ.

 • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (30 ನಿ.) “ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ,” ಅಧ್ಯಾ. 14 ಪ್ಯಾರ 1-9

 • ಇಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುನ್ನೋಟ (3 ನಿ.)

 • ಗೀತೆ 23 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ