ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಫೆಬ್ರವರಿ 2017

ಫೆಬ್ರವರಿ 27-ಮಾರ್ಚ್ 5

ಯೆಶಾಯ 63-66

ಫೆಬ್ರವರಿ 27-ಮಾರ್ಚ್ 5
 • ಗೀತೆ 19 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ನೂತನ ಭೂಮಿ, ನೂತನ ಆಕಾಶ - ತರಲಿದೆ ಸಂತೋಷ”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 65:17—“ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಾರದು” (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-2 ಪು. 383, ಪ್ಯಾ. 23)

  • ಯೆಶಾ 65:18, 19—ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮನೆ ಮಾಡಿರುವುದು (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-2 ಪು. 384, ಪ್ಯಾ. 25)

  • ಯೆಶಾ 65:21-23—ಜೀವನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಸುರಕ್ಷೆಯಿಂದಿರುವರು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 12 9/15 ಪು. 9, ಪ್ಯಾ. 4-5)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 63:5—ದೇವರ ರೌದ್ರವು ದೇವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 2/1 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಯೆಶಾ 64:8—ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 13 6/15 ಪು. 25, ಪ್ಯಾ. 3-5)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಶಾ 63:1-10

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಎಫೆ 5:33—ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) 1ತಿಮೊ 5:8; ತೀತ 2:4, 5—ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ.

 • ಭಾಷಣ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಶಾ 66:23; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 11/1 ಪುಟ 31, ಪ್ಯಾರ 14-17—ವಿಷಯ: ಕೂಟಗಳು—ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಖಾಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ