ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2017

ನವೆಂಬರ್‌ 20-26

ಮಿಾಕ 1-7

ನವೆಂಬರ್‌ 20-26
 • ಗೀತೆ 26 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ?”: (10 ನಿ.)

  • [ಮಿಾಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ.]

  • ಮಿಾಕ 6:6, 7—ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ (w08 5/15 ಪು. 6, ಪ್ಯಾ. 20)

  • ಮಿಾಕ 6:8—ಯೆಹೋವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು (w12-E 11/1 22 ¶4-7)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಮಿಾಕ 2:12—ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಗೆ ನೆರೆವೇರಿತು? (w07 11/1 ಪು. 18, ಪ್ಯಾ. 1)

  • ಮಿಾಕ 7:7—ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ‘ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವ’ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? (w03 8/15 ಪು. 24, ಪ್ಯಾ. 20)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಮಿಾಕ 4:1-10

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೀರ್ತ 83:18—ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ—ಪುನರ್ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ವಿಮೋ 3:14—ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ—ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಬೈಬಲ್‌ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಪು. 123-124, ಪ್ಯಾ. 20-21.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ