ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು? (T-37)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಿರುವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕರಪತ್ರ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿನಲ್ಲಿವೆ. [ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ.]

ವಚನ: ಕೀರ್ತ 32:8

ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನೀಗ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ.

ವಚನ: 2ತಿಮೊ 3:1-5

ಸತ್ಯ: ಕಡೇ ದಿವಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸಹ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? (ವಿಡಿಯೋ)

ಪೀಠಿಕೆ: ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. [ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ.]

ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸರಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. [ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.]

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.