ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ನವೆಂಬರ್ 2016

ನವೆಂಬರ್‌ 14-20

ಪ್ರಸಂಗಿ 1-6

ನವೆಂಬರ್‌ 14-20
 • ಗೀತೆ 66 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ”: (10 ನಿ.)

  • [ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ.]

  • ಪ್ರಸಂ 3:12,13—ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ (w15-E 2/1 4-6)

  • ಪ್ರಸಂ 4:6—ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕ ನೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ (w15-E 2/1 6 ¶3-5)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಪ್ರಸಂ 2:10, 11—ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 08 4/15 ಪು. 22, ಪ್ಯಾ. 9-10)

  • ಪ್ರಸಂ 3:16, 17—ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 11/1 ಪು. 9, ಪ್ಯಾ. 8)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಪ್ರಸಂ 1:1-18

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) T-37—JW.ORG ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ T-37 ಕರಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ—ವಚನಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಓದಿ.

 • ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಪು. 22-23, ಪ್ಯಾ. 11-12—ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ