ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಎಚ್ಚರ!

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲೋಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ?

ವಚನ: ಯೆರೆ 10:23

ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರ!

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವರ ಹೆಸರೇನು?

ವಚನ: ಕೀರ್ತ 83:18

ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೇಖನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. [“ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ—ದೇವರ ಹೆಸರು” ಎಂಬ ಲೇಖನ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ.]

ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮರಣ ಎಂಬ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ?

ವಚನ: 1ಕೊರಿಂ 15:26

ಸತ್ಯ: ಯೆಹೋವನು ಮರಣವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.