• ಗೀತೆ 75 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾರಿದನು”: (10 ನಿ.)

  • [ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ.]

  • ಯೆಹೆ 2:9-3:2—‘ಗೋಳು, ಮೂಲುಗು, ಮೊರೆಯನ್ನು’ ಬರೆಯಲಾದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ತಿಂದನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 08 7/15 ಪು. 8, ಪ್ಯಾ. 6-7; it-1-E 1214)

  • ಯೆಹೆ 3:3—ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 7/1 ಪು. 12, ಪ್ಯಾ. 3)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆಹೆ 1:20, 21, 26-28—ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಥ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 7/1 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಯೆಹೆ 4:1-7—ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌ ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನಾ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 7/1 ಪು. 12, ಪ್ಯಾ. 4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಹೆ 1:1-14

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ