ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಜುಲೈ 2016

ಜುಲೈ 4-10

ಕೀರ್ತನೆ 60-68

ಜುಲೈ 4-10
 • ಗೀತೆ 104 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ”: (10ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 61:1,8—ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 99 9/15 ಪು.9, ಪ್ಯಾ. 1-4)

  • ಕೀರ್ತ 62:8—ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 4/15 ಪು. 25-26, ಪ್ಯಾ. 6-9)

  • ಕೀರ್ತ 65:1,2—ಯೆಹೋವನು ಯಥಾರ್ಥ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 4/15 ಪು.22, ಪ್ಯಾ.13,14; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 4/15 ಪು.5, ಪ್ಯಾ.10; it-2-E 668 ¶2)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 63:3—ಯೆಹೋವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರೀತಿ (NW) ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 6/1 ಪು.11, ಪ್ಯಾ.7)

  • ಕೀರ್ತ 68:18—“ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಗಳನ್ನು” ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 6/1 ಪು.10, ಪ್ಯಾ.4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೀರ್ತ 63:1–64:10

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಈ ತಿಂಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ: (15ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ