ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಜುಲೈ 11-17

ಕೀರ್ತನೆ 69-73

ಜುಲೈ 11-17
 • ಗೀತೆ 92 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ”: (10 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 69:9—ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಮಗಿರುವ ಹುರುಪು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು10 12/15 ಪು. 7-11, ಪ್ಯಾ. 2-17)

  • ಕೀರ್ತ 71:17, 18—ಹುರುಪು ತೋರಿಸಲು ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 14 1/15 ಪು. 23-24, ಪ್ಯಾ. 4-10)

  • ಕೀರ್ತ 72:3, 12, 14, 16-19—ಮಾನವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ತರಲಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹುರುಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 16 ನಂ.1 ಪು. 16, ಪ್ಯಾ. 3; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 8/15 ಪು. 32, ಪ್ಯಾ. 19, 20)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 69:4, 21—ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 8/15 ಪು. 11, ಪ್ಯಾ. 17; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 8/15 ಪು. 15, ಪ್ಯಾ. 15)

  • ಕೀರ್ತ 73:24—ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಘನಮಾನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 13 2/15 ಪು. 25, ಪ್ಯಾ. 3-4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೀರ್ತ 73:1-28

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ