ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2018

ಜನವರಿ 29ಫೆಬ್ರವರಿ 4

ಮತ್ತಾಯ 10-11

ಜನವರಿ 29ಫೆಬ್ರವರಿ 4
 • ಗೀತೆ 22 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೇಸು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದನು”: (10 ನಿ.)

  • ಮತ್ತಾ 10:29, 30—ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಭರವಸೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (“ಗುಬ್ಬಿಗಳು,” “ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಕಾಸು,” “ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ” ಮತ್ತಾ 10:29, 30ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

  • ಮತ್ತಾ 11:28—ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (“ನೀಡುವೆನು” ಮತ್ತಾ 11:28ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

  • ಮತ್ತಾ 11:29, 30—ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗುವುದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (“ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ” ಮತ್ತಾ 11:29ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಮತ್ತಾ 11:2, 3—ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದನು? (ಮಹಾನ್‌ ಪುರುಷ ಅಧ್ಯಾ. 38 ಪ್ಯಾರ 2-4)

  • ಮತ್ತಾ 11:16-19—ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? (ಮಹಾನ್‌ ಪುರುಷ ಅಧ್ಯಾ. 39 ಪ್ಯಾರ 1-4)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಮತ್ತಾ 11:1-19

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 • ಗೀತೆ 119

 • ‘ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಹೊರೆಹೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ’ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವುದು: (15 ನಿ.) ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ:

  • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ?

  • ಯೆಹೋವ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

  • ಬೈಬಲಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

  • ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಬಹುದು?

 • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (30 ನಿ.) “ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ” ಅಧ್ಯಾ. 13 ಪ್ಯಾರ 5-15, ಪುಟ 172​ರಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕ

 • ಇಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುನ್ನೋಟ (3 ನಿ.)

 • ಗೀತೆ 69 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ