• ಗೀತೆ 78 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನು ದಣಿದವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 40:25, 26—ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಯೆಹೋವನೇ ಮೂಲನು (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 410-411, ಪ್ಯಾ. 23-25)

  • ಯೆಶಾ 40:27, 28—ನಾವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 413, ಪ್ಯಾ. 27)

  • ಯೆಶಾ 40:29-31—ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಬಲಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 414-415, ಪ್ಯಾ. 29-31)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 38:17—‘ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 03 7/1 ಪು. 17, ಪ್ಯಾ. 17)

  • ಯೆಶಾ 42:3—ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 2/15 ಪು. 8, ಪ್ಯಾ. 13)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಶಾ 40:6-17

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ