ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಜನವರಿ 2017

ಜನವರಿ 16-22

ಯೆಶಾಯ 34-37

ಜನವರಿ 16-22
 • ಗೀತೆ 31 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಹಿಜ್ಕೀಯನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 36:1, 4-10, 15, 18-20—ಅಶ್ಯೂರ್ಯರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹಂಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಜನರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 386-388, ಪ್ಯಾ. 7-14)

  • ಯೆಶಾ 37:1, 2, 14-20—ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟನು (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 389-391, ಪ್ಯಾ. 15-17)

  • ಯೆಶಾ 37:33-38—ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗೈದನು (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-1 ಪು. 392-394, ಪ್ಯಾ. 18-22)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 35:8—“ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗ” ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 08 5/15 ಪು. 26, ಪ್ಯಾ. 4; ಪು. 27, ಪ್ಯಾ. 1)

  • ಯೆಶಾ 36:2, 3, 22—ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಶೆಬ್ನನು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾದರಿಯಿಟ್ಟನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 2/1 ಪು. 8, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಶಾ 36:1-12

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ