ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 17-23

ಯೆರೆಮೀಯ 25-28

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 17-23
 • ಗೀತೆ 137 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆರೆಮೀಯನಂತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 26:2-6—ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು10 ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂ. ಪು. 18, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಯೆರೆ 26:8, 9, 12, 13—ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ (jr-E 21 ¶13)

  • ಯೆರೆ 26:16, 24—ತನ್ನ ಧೀರ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಕಾಪಾಡಿದನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು10 ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂ. ಪು. 19, ಪ್ಯಾ. 1)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆರೆ 27:2, 3—ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಕಣ್ಣಿನೊಗಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? (jr-E 27 ¶21)

  • ಯೆರೆ 28:11—ಹನನ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರೆಮೀಯ ಹೇಗೆ ವಿವೇಚನೆ ತೋರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಯಬಹುದು? (jr-E 187-188 ¶11-12)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆರೆ 27:12-22

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) T-34 ಕೊನೆಪುಟ—ಪುನರ್ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) T-34—ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗೆ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಿ

 • ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) “ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ” ಪು. 7, ಪ್ಯಾ. 4-5—ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೃದಯ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ