ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಆಗಸ್ಟ್ 2016

ಆಗಸ್ಟ್‌ 1-7

ಕೀರ್ತನೆ 87-91

ಆಗಸ್ಟ್‌ 1-7
 • ಗೀತೆ 49 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿ”: (10 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 91:1, 2—ಯೆಹೋವನ ‘ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವುದು’ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 2/15 ಪು. 26-27, ಪ್ಯಾ. 10-11)

  • ಕೀರ್ತ 91:3—ಬೇಟೆಗಾರನಂತೆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಾನೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 10/1 ಪು. 27-31, ಪ್ಯಾ. 1-18)

  • ಕೀರ್ತ 91:9-14—ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 1/15 ಪು. 10, ಪ್ಯಾ. 13-14; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 01 11/15 ಪು. 19-20, ಪ್ಯಾ. 13-19)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 89:34-37—ಈ ವಚನ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 14 10/15 ಪು. 10, ಪ್ಯಾ. 14; w07-E 7/15 32 ¶3-4)

  • ಕೀರ್ತ 90:10, 12—ನಾವು ‘ಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು’ ಹೇಗೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 8/1 ಪು. 6, ಪ್ಯಾ. 4; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 01 11/15 ಪು. 13, ಪ್ಯಾ. 19)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೀರ್ತ 90: 1-17

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಈ ತಿಂಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ: (15 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ